Dotácia Zelená domácnostiam na tepelné čerpadlá

Vybrali ste si tepelné čerpadlo? Dotácia Zelená domácnostiam vám zníži jeho cenu. Aké podmienky musíte splniť, aby ste ju získali?

Podmienky dotácie Zelená domácnostiam

Na finančné príspevky v rámci projektu Zelená domácnostiam je vyčlenených na obdobie rokov 2023 – 2029 až 151,6 milióna eur. Aby ste mohli získať príspevok aj vy, musíte splniť nasledovné podmienky.

Malé zariadenie v rodinných domoch

Dotácia Zelená domácnostiam podporuje inštaláciu malých zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, ako sú fotovoltické panely, slnečné kolektory, veterné turbíny, kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet a tepelné čerpadlá. Pod malým zariadením v rodinnom dome sa pritom rozumie zariadenie na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW a zariadenie na výrobu tepla, ktoré dokáže pokryť potrebu energie pre budovu maximálne do výkonu 1 MW.

Podmienky dotácie Zelená domácnostiam

Aj chaty a rekreačné domy určené na bývanie

Podmienkou získania dotácie je, aby bola budova využívaná na bývanie. Môže sa jednať o stavbu zapísanú ako rodinný dom, ale tiež chatu alebo rekreačný dom, pričom je podmienkou, aby v nich mal žiadateľ trvalý pobyt a slúžili na rodinné bývanie. Dotáciu nie je možné poskytnúť na inštalovanie zariadenia v nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby. Nie je poskytovaná ani v tom prípade, ak je nehnuteľnosť vedená v obchodnom majetku podnikateľského subjektu. 

Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť. Tieto sa týkajú predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Kto môže požiadať o príspevok

O príspevok z dotácie Zelená domácnostiam môže požiadať:

  1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
  2. fyzické osoby, ktoré sú jeho bezpodielovými vlastníkmi,
  3. fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou.

Podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie sa domácnosť zaviaže prevádzkovať zariadenie, na ktoré ju využila, minimálne na dobu 5 rokov.

Evidencia v Katastri nehnuteľností SR

Daná nehnuteľnosť musí byť riadne zaevidovaná Katastri nehnuteľností SR ako rodinný dom (môže byť aj rozostavaný) alebo iná budova slúžiaca na bývanie, ak má v nej žiadateľ o dotáciu trvalý pobyt.

Zvýhodnená sadzba

Pri poskytovaní dotácie Zelená domácnostiam sa dá využívať zvýhodnená sadzba. Základná sadzba bude zvýšená o 15 %, ak sa rozhodnete inštalovať bezemisné zariadenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia, alebo ak daná domácnosť prestane využívať tuhé palivá. Na získanie zvýhodnenej sadzby postačí splniť jednu z uvedených podmienok.

Sme oprávneným zhotoviteľom

Aby ste mohli získať dotáciu Zelená domácnostiam, inštaláciu tepelného čerpadla alebo iného zariadenia musí vykonať oprávnený zhotoviteľ. Ten musí mať najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky podpísanú zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Inštalované tepelné čerpadlo sa zároveň musí nachádzať v zozname zariadení, na ktoré je dotácia poskytovaná. Medzi oprávnených zhotoviteľov patrí aj Kotlyaklimy.sk. Ak neviete, ktoré tepelné čerpadlo bude pre vašu domácnosti najvhodnejšie, môžete sa na nás obrátiť a pomôžeme vám s výberom.